Heydər Əliyevn Qorbaçov sevgisi- yaltaqlıq xronikası

Cəmil Həsənli

İlham Əliyevin Sumqayıtdakı çıxışınin bir epizodu ilə bağlı arayış vermiş və Siyasi Büronun iclaslarının birinin stenoqramını paylaşmışdım. Bu İlham Əliyevin belə bir iddiası ilə bağlı idi ki, guya 1985-ci ildən Heydər Əliyev Qorbaçovun bacarıqsız siyasətini tənqid etdiyinə görə o vaxt təqib olunmağa başlamışdı. Mən postu qoyduqdan sonra hakimiyyət trol sürüsünü töküb əlavə fakt tələb etməyə başladı. Buyurun 1985-ci ilin mart auyının 11-də Siyasi Büronun iclasında Heydər Əliyevin Qorbaçov haqqında çıxışını stenoqramdan götürüb olduğu kimi Sizin müzakirənizə təqdim edirəm. İclas başlayır, Qorbaçov toplantını açır, Qromıko onun namizədliyini təklif edir, Tixonov, Qrişin, Solomentsev və Kunayev çıxış edəndən sonra söz verilir Əliyevə. Və o, da hamıdan daha artıq qanadlı ifadələrlə Qorbaçovu tərifləyir.

Сов. секретно
Экз. единственный
(Рабочая запись)

ЗАСЕДАНИЕ ПОЛИТБЮРО ЦК КПСС
11 марта 1985 года

Председательствовал тов. ГОРБАЧЕВ М.С.

Присутствовали т.т. Алиев Г.А., Воротников В.И., Гришин В.В., Громыко А.А., Кунаев Д.А., Романов Г.В., Соломенцев М.С., Тихонов Н.А., Демичев П.Н., Долгих В.И., Кузнецов В.В., Пономарев Б.Н., Чебриков В.М., Шеварднадзе Э.А., Зимянин М.В., Капитонов И.В., Лигачев Е.К., Русаков К.В., Рыжков Н.И.

1. О Генеральном секретаре ЦК КПСС

АЛИЕВ. Избрание Генерального секретаря ЦК КПСС – дело серьезное, историческое. На мой взгляд, кандидатура Михаила Сергеевича Горбачева является вполне достойной. Он работал и на Ставрополье, и в Москве, накопил огромный опыт и в партийном, и в хозяйственном строительстве, вырос в большого политического деятеля, деятеля крупного масштаба. Он хорошо знает экономику и внутреннюю политику, проявляет осведомленность во многих областях хозяйственной и социальной жизни.

М.С. Горбачев завоевал большой авторитет у трудящихся нашей страны и в странах социалистического содружества. Что касается контактов с нами, то мы всегда чувствовали его поддержку, его умение сплотить Политбюро ЦК КПСС и Секретариат ЦК.

Михаил Сергеевич – прост, скромен, доступен. Это дает нам возможность с уверенностью сказать, что он вполне справится с обязанностями Генерального секретаря. Поэтому я в полной мере поддерживаю внесенные предложения и хочу пожелать Михаилу Сергеевичу Горбачеву здоровья и больших успехов в работе. (См: Российский государственный архив новейшей истории, фонд 89, опись 36, дело 16)